Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Международна научна конференция на тема „Правните принципи и тяхната роля и значение за развитие на правото“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Международна научна конференция на тема „Правните принципи и тяхната роля и значение за развитие на правото“, организирана от Катедра „Международно право и право на ЕС“ на Юридическия факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС.

Конференцията ще се проведе на 24 октомври 2024 г. в гр. София, УНСС, Голяма и Малка конферентни зали и зала „Научни свъвети” в следните тематични направления:

  1. Правните принципи в историята и в теорията на правото
  2. Роля и значение на правните принципи за развитието на частното право
  3. Роля и значение на правните принципи за развитието на публичното право
  4. Роля и значение на правните принципи в международното право и в правото на ЕС

Конференцията има за цел да предостави възможност на изследователите и на практикуващите специалисти да проведат научна дискусия и да поставят на обсъждане проблемите относно ролята на правните принципи и тяхното въздействие върху правото през призмата на историята и теорията на правото, различните отрасли на националното право, както и през погледа на международното право и правото на ЕС.

Срокове: 30 юни 2024 г. – срок за изпращане на заявка за участие (по имейл или онлайн)

24 ноември 2024 г. – срок за изпращане на окончателните научни доклади/научни съобщения

Онлайн заявка за участие:

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=hsDH61DDU0SRGjt0D41tre-uggZCrxxDuyvq3Eb9jcBUMkhPQjcyUkNRVU5GVklFQllGM09UQjFXRC4u&Token=54adae9a750d45c2b3aba0a7c7774acd

lc2024_Заявка за участие.docx

lc2024_Изисквания за оформяне на докладите.pdf

lc2024_Декларация_CEEOL.doc

lc2024_Декларация_лични данни.doc