Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Висше образование по специалността „Право" се придобива на образователната и квалификационна степен „магистър" в Юридическия факултет към УНСС. Учебният план е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност “Право” и професионална квалификация “Юрист”. Основни области на получените знания:

  • задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка;
  • усвояване на основите на научно-изследователската и научно – приложната дейност;
  • осигуряване на образователна мобилност и международна сравнимост на знанията и уменията;
  • развитие на способности за адаптация в условията на икономически, технологически и социални промени;
  • изграждане на усет и професионални умения за задълбочен анализ, прогнозиране, регулиране и моделиране на социалните процеси и дейности;
  • прилагане на съвременни модели за оценка и тълкуване на действащото законодателство, както и на актуални социални ситуации от съвременния обществен живот с помощта на правнонормативния сравнителен и историкоправен анализ.

Цели: Обучението по учебния план за специалност „Право“ осигурява на студентите широкопрофилна подготовка по взаимодействието между обществените структури, съдебната власт и други субекти от публичния и частния сектор.

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението: пет години и половина /единадесет семестъра/.

Вижте повече