Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Съобщения


Държавният изпит по „Наказателноправни науки“ ще се проведе на 22, 23, 24 и 25 октомври 2023 год. от 9:00 часа, съответно: 22 октомври (неделя) – писмен изпит; 23, 24 и 25 октомври (понеделник, вторник и сряда) – устен изпит. Заявления за ДИ се подават до 19 октомври 2023 г. в отдел „Студенти“, гише №1, г-жа Сиракова.

Предстоящи държавни изпити

Правила за провеждане:

Чл. 11, ал.1 от НЕДИСП

  • Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и летен семестър.
  • Изпитите, съгласно НЕДИСП са писмени и устни.
  • Изпитната комисия подготвя три варианта за писмения изпит.
  • В деня на изпита в присъствието на преподаватели от катедрата студенти теглят изпитния вариант, като се уверяват, че те са различни.
  • Студент тегли и номер на съответната изпитна комисия. Имената на членовете на комисията се съобщават в деня на устния изпит.
  • До устен изпит се допускат лица, издържали с “да” писмения изпит.
  • Оценките от писмения изпит не се преразглеждат.
  • Оценките от протоколите се нанасят от председателите на комисиите в главните книги.