Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Правен режим на надзора върху банковата дейност

Автор: ас. д-р Сюлейман Башов

Настоящият труд разглежда правния режим на надзора върху банковата дейност. Анализът започва с мястото на банковия надзор в системата на обективното право. В този контекст публичноправната уредба на банковото дело се съпоставя и разграничава от финансовоправното регулиране. На следващо място, изследването откроява белезите на банковия надзор като вид юридически контрол. Разглежда се банковата система, върху която се простира надзорът и се анализира съотношението между регулативния и надзорния дял на банковото законодателство....На трето място, в книгата се разкриват съдържанието и рамките на надзорната компетентност. Маркират се и промените в надзорната функция след установяването на „тясно сътрудничество“ между БНБ и ЕЦБ. На четвърто място, книгата изследва надзорното правоотношение и производство. В това число се разглеждат правното положение на надзорните органи и надзорната институция, адресатите на надзорната компетентност, както и надзираваният обект. В края на книгата банковият надзор се съпоставя с близки правни фигури като надзора върху финансовите институции по чл. 3а ЗКИ, макропруденциалния надзор, платежния надзор, вътрешния банков контрол и външния одиторски контрол, финансовия надзор по ЗКФН, както и с режима на преструктуриране на банки по ЗВПКИИП.
Правен режим на надзора върху банковата дейност


Отговорност на държавата и общините за вреди - Административноправни аспекти

Автор: Стефан Радев

Тази монография е посветена на проблемите на отговорността за дейността на администрацията като проявление на отговорността на държавата и общините за вреди. ...Подробно е анализирана тълкувателната практика на ВКС и ВАС по въпроса. Изследвани са материалноправните и процесуалноправните особености на института и е коментирано развитието на нормативната уредба, като авторът предлага редица предложения за нейното усъвършенстване, както и насоки към практикуващите юристи, защитаващи интереса на увредените граждани и организации.
Отговорност на държавата и общините за вреди - Административноправни аспекти | Издателство Ciela


Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството

Автор: Вълчин Даскалов

Дълги години в Европа управителската отговорност беше „хартиен тигър“ – страшна на вид, но беззъба. Дела срещу управители, причинили с поведението си вреди на управляваните от тях дружества, почти не се водеха. Рядко някой синдик се осме- ляваше да попълва масата на несъстоятелността чрез иск срещу управителя. На 10.12.2013 г. окръжният съд в Мюнхен осъди финансовия управител на „Сименс“ АГ, Х.-Й. Нойбюргер, да заплати на дружеството сумата от 15 милиона евро обезщетение за причинени вреди поради неосъществен контрол. С 9 други членове на управителния съвет бяха сключени споразумения за суми между 2,5 и 5 милиона евро. Година по-късно г-н Ной- бюргер посегна на живота си. На хартиения тигър бяха пораснали остри зъби....Книгата цялостно и задълбочено изследва управителската отговорност, с акцент върху управителните органи на най-срещаните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е анализ на правната ѝ същност въз основа на особеностите на правните отношенията между членовете на управителните органи и дружествата. Обстойно са разгледани всички правни субекти, които могат да бъдат засегнати от тази отговорност, предпоставките за възникването ѝ. Внимание е отделено на границите и обема ѝ – ограничения във времето и размера, както и на възможностите за сключване на спогодби и освобождаване от отговорност от общото събрание на съдружниците/акционерите. Последната глава е посветена на възможностите за реализация на тази отговорност – предявяване на искове от страна на дружеството, от акционери и от кредитори.
Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството | Издателство Ciela


Банково право

Автор: Валери Димитров

Учебният курс дава познания за действащото позитивно право, което се съдържа в специалното законодателство за банковата дейност. Специалното банково законодателство обхваща основния търговски банков закон - Закона за кредитните институции, както и Закона за Българската народна банка, Закона за гарантиране на влоговете в банките, Закона за банковата несъстоятелност, а също и части от други закони, които уреждат банкова дейност. Такива са Законът за платежните услуги и платежните системи и Законът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Важна част от банковото законодателство е и Регламент 575 / 2013 г., който съдържа ред регулативни изисквания за търговските банки в рамките на целия Европейски съюз....Регламентът има пряко действие на територията на Република България в качеството ѝ на държава членка. Системният учебен курс по банково право е предназначен за нуждите на преподаването на дисциплината "Банково право" за студентите от специалност "Право" в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Голяма част от курса може да се ползва и от студентите от специалността "Финансов контрол" в рамките на магистърската програма "Финансово право и финансов контрол" за дисциплината "Банково и борсово право".
Банково право | Издателски комплекс - УНСС


Борсово право

Автор: Валери Димитров

Изследването е съобразено със състоянието на действащото законодателство до 1 юни 2021 г. Учебният курс дава познания за действащото позитивно право, което се съдържа в специалното законодателство за капиталовия пазар, като обхваща преди всичко Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закон за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, както и частта от Закона за Комисията за финансов надзор, отнасяща се до регулативните и надзорните функции на Комисията по отношение на инвестирането на капиталовия пазар....Към специалното законодателство принадлежи и важният Регламент 1129 / 2017 на Европейския парламент и Съвета относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или при допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.
Борсово право | Издателски комплекс - УНСС


Договорът за международна търговска продажба на стоки

Автор: Диана Маринова

Книгата е посветена на най-често срещания договор в международната търговия - договорът за международна търговска продажба на стоки. Анализирана е правната му уредба във Виенската Конвенция и ИНКОТЕРМС, както и в отделни национални законодателства. ...Важно място се отдела на българската и чуждестранна съдебна и арбитражна практика. Настоящият труд може да бъде полезен не само за специалисти по международно търговско право, но и за други юристи, експерти о международни икономически отношения, студенти по право, икономика и др.
Договорът за международна търговска продажба на стоки | Издателство Фенея


Предизвикай: Давността!

Автор: Делян Недев

Сентенцията на Софокъл може да бъде прочетена и „юридически“: скритото владение има съмнителен юридически ефект във времето, а яснотата на вчерашния дълг избледнява с всеки изминал ден. Времето и правото си дават среща в давността. Може би времето е подчинило правото („нормативната сила на фактическото“). Или пък правото използва времето – когато и доколкото му е необходимо, за да оправдае своите решения („легитимиращата сила на фактическото“). Чрез давността правото зачита ефекта, който времето оказва върху естеството и значението на отношенията между хората....ато оставя настрана спора дали погасителната и придобивната давност са двете страни на един и същ правен феномен, или представляват две напълно различни лица на времето в правото, настоящата книга се съсредоточава върху практическите въпроси на давността в различните правни отрасли, предлагайки решенията на своите автори. Стоян Ставру е доктор по право (2009) и по философия (2015). От 2005 г. е хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски“ по вещно право и гражданско право – обща част, от 2009 г. води курсовете по медицинско право,правни проблеми на клиничната медицина и правни проблеми в доболничната помощ в НБУ. Авторите в това издание са: Константин Кунчев , Елица Стоянова , Добри Тенев , Васил Петров , Мирослав Димитров , Диана Маринова , Деян Петров , Николай Павлевчев , Димитър М. Иванов , Таня Градинарова , Ганета Минкова , Нина Тагарова , Тодор Тодоров , Димитрина Костадинова , Мартин Пенчев , Атанас Додов , Стоян Ставру , Делян Недев , Стефан Тихолов
Предизвикай: Давността! | Издателство Ciela


Право на Европейския съюз

Автор: Живко Драганов

Изминаха повече от десет години от първото издание на учебника по „Право на Европейския съюз“. В този период Съюзът и неговата правна система продължиха своето развитие. Присъедини се Хърватия и за пръв път държава членка се оттегли от ЕС. Появиха се нови предизвикателства от икономическо и от политическо естество. Второто издание на учебника отразява новостите и промените в правото на ЕС, настъпили през последното десетилетие. Добавена е актуална практика на Съда на ЕС. Част от главите са преструктурирани и преработени, като всички са разширени и допълнени....Включени са три нови глави, които обхващат съответно въпросите на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, правната основа на по-голямата част от общите вътрешни политики на Съюза и правната основа на външната дейност на ЕС. Всяка глава е допълнена с актуална литература. Втората редакция на учебника позволява да се придобият по-широки познания за правото на ЕС, които съответстват на състоянието на правната система към началото на 2023 г. Изданието е предназначено основно за студенти, но може да бъде от помощ и на изследователи и практици, както и на всеки, който проявява интерес към материята на правото на ЕС.
Право на Европейския съюз | Издателски комплекс - УНСС


Договорът

Автор: Захари Торманов

Новото актуализирано и допълнено седмо издание на книгата предлага на читателите над 120 примерни образци на граждански и търговски договори, като например: замяна, наем, гражданско дружество, аренда, лизинг, търговско представителство, заем, влог, изработка, услуга, поръчка, консигнация, превоз, стоков контрол, факторинг, спогодба, дистрибуция, управление, лицензионен договор, спедиционен договор, търговско посредничество, цесия, предварителен договор, встъпване в дълг, прихващане, лицензия на търговска марка, продажба на акции и възлагане на управлението на прокурист, изработване на уебсайт и още много други. ...В повечето случаи са дадени по няколко разновидности на съответния вид договор, например: договор за наем на офис, договор за наем на складово помещение, договор за наем на автомобил, договор за наем на компютри. Примерните образци представляват готови проекти за договори, при изготвянето на които са отчетени изискванията на закона. Те могат да се използват в предложения вид или да се преработят за конкретния случай. Книгата съдържа и обща част относно „договорното право“, достъпно описание и коментар на всеки вид договор, съответно на правата и задълженията, които произтичат от него, и конкретни практически съвети. В новото издание е добавен договор за франчайзинг. Разгледани са накратко основните предимства и недостатъци на франчайзинга, като са коментирани и основните клаузи, характерни за такъв договор. Предложен е и примерен (типов) договор за франчайзинг. Захари Торманов е доцент и преподавател по търговско и облигационно право, декан на Юридическия факултет на УНСС.
Договорът | Издателство Сиби (sibi.bg)


Търговско право

Автор: Захари Торманов

Уважаеми студенти, този учебник по търговско право е предназначен да подпомогне обучението ви по едноименната учебна дисциплина. В нашата правна система търговското право е самостоятелен и обособен от гражданското право правен отрасъл. Най-общо казано търговското право урежда статута на търговците и сделките, които те сключват при упражняване на дейността си. Не би било погрешно да се каже, че търговското право е право, уреждащо бизнеса. Търговците са лица, които самостоятелно, на свой риск и по занятие предприемат определена дейност, насочена към предлагане на стоки или услуги на пазара или обслужваща това предлагане....Търговската дейност (предприемачеството) е както производството на стоки и търговията с тях, така и извършването на транспортната, складовата, застрахователната, банковата, посредническата и други дейности, предлагането на услуги на пазара и т.н. С успешното приключване на учебния курс по търговско право вие ще сте получили базови правни знания относно: търговците и видовете търговци, търговските дружества, съдържанието на членственото отношение в търговско дружество, търговското представителство, търговските сделки и отделните видове търговски сделки, производствата по ликвидация и преобразуване на търговски дружества, неплатежоспособност на търговец и производство по несъстоятелност.
Търговско право | Издателски комплект - УНСС


Съдебните актове в наказателния процес

Автор: Аделина Хаджийска

Книгата разглежда изчерпателно и детайлно актовете на съда, постановявани в рамките на наказателния процес, с което се превръща във своеобразен техен каталог. На база на понятието „съдебен акт“ е изградена класификацията на посочената категория актове и е съотнесена с други видове юридически актове, което дава добра теоретична основа на труда....Във втората част на книгата са намерили място и практическите аспекти на въпроса – структура и съдържание на присъдите и решенията и какви са характеристиките и последиците от тези актове - законосъобразност, обоснованост и справедливост, правна сила и сила на пресъдено нещо.
За автора - Аделина Хаджийска e преподавател по Наказателнопроцесуално право в Юридическия факултет на УНСС и адвокат в САК. Доктор е по наказателен процес от 2017 г. Специализирала е в института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия. Участвала е като експерт в работни групи по изготвяне на законопроекти в областта на наказателното и процесуалното законодателство. Автор е на монографията ,,Съдебните актове в наказателния процес“ (2019), както и на редица статии и доклади по проблемите на наказателнопроцесуалното право.
Съдебните актове в наказателния процес | Издателство Ciela


Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права

Автор: Делян Недев

Кой е титуляр на вещното право? Стабилно ли е то? Възможно ли е да отпадне? Противопоставими ли са правата на третите лица по отношение на последващите приобретатели? Тези въпроси са свързани с фактическия състав, породил вещното право. Той може да води до първично или до производно придобиване....Изследването се интересува от зависимостта на първично придобитото право от пораждащия го фактически състав. Обхванати са различни хипотези, като се обсъждат правата на оригинерния собственик, предходния титуляр на правото, техните кредитори и правоприемници. Много от поставените въпроси засягат различни правни отрасли: конституционно право, вещно, облигационно и семейно право, граждански процес, административно право и процес, наказателно право и процес. Поради това книгата е насочена към широк кръг читатели: научни работници, практикуващи юристи и студенти по право.
Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права | Издателство Ciela


Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

Автор: Стойчо Дулевски

Мястото на стопанска дейност е ключово при решаването на въпроса в коя държава юридическите лица следва да платят данък върху печалбата. Глобализацията на икономиката, както и липсата на цялостно и детайлно изследване на това понятие в българската правна литература обуславят актуалността на настоящото издание. ...В книгата са разгледани както типичните, така и специфичните хипотези при определянето на мястото на стопанска дейност, като са взети предвид международните и националните нормативни актове, относими към темата. Специално място е отделено на бъдещите тенденции в развитието на концепцията, с което разглеждането на темата придобива пълнота и завършеност.
Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право | Издателство Ciela


Договорът за строителство

Автор: Мирослав Димитров

Предмет на изследване в книгата е договорът за строителство, който е разгледан като вид договор за изработка. Изяснени са частноправните аспекти на отношенията между страните според действащото българско законодателство и съдебната практика. Преимуществено е изследван договорът за строителство, чийто предмет се определя чрез одобрен инвестиционен проект, а възложителят е собственик на имота или е носител на право на строеж. Направен е анализ на договора, като е изяснена правната му природа и са очертани характерните му правни белези. Договорите за строителство са класифицирани по различни критерии и са направени разграничения от други сходни договори....Разгледани са въпросите на сключването, съдържанието, формата и условията за действителност на договора. Изследвани са още действието на договора за строителство, изразяващо се в правата и задълженията, които той поражда за страните, и тяхното изпълнение. Анализирани са и някои специфични теоретични и практико-приложни правни въпроси, свързани с вещноправните последици от изпълнението на задължението за построяване, проблемът за риска, увеличаването на възнаграждението на строителя след сключване на договора и др. Разгледани са също различните форми на неизпълнение на задълженията на страните и основанията за прекратяване на договора.
Мирослав Димитров е доктор по право и доцент по гражданско право в Юридическия факултет на УНСС. Работи и като адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия. Автор е на книгата „Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД“.
Договорът за строителство | Издателство Сиби


Договорът за организирано туристическо пътуване

Автор: Захари Торманов

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи“ от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване. Разгледан е специфичният предмет на договора – предоставянето на туристически пакет, представляващ пакет от две или повече туристически услуги на обща цена, които се осъществяват по предварително определена програма. На основата на извършения анализ са направени множество предложения de lege ferenda....Книгата може да бъде полезна за туроператори, туристически агенти, доставчици на туристически услуги и не на последно място – за потребители на туристически пакети (туристи). Тя може да бъде използвана от студенти и преподаватели от икономически и юридически факултети, в които се изучава правната регламентация на туризма. Захари Торманов е доцент и преподавател по търговско и облигационно право, декан на Юридическия факултет на УНСС.
Договорът за организирано туристическо пътуване | Издателство Сиби (sibi.bg)


Договор за франчайзинг

Автор: Захари Торманов

В този сборник са отразени резултатите от изпълнението на научен проект на тема - Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг, по договор № НИД НИ-19/2016 година в УНСС. Изследването е проведено от научен колектив с ръководител доц. д-р Захари Торманов - Юридически факултет на УНСС, катедра Частноправни науки. Членовете на екипа са доц. д-р Радко Радев - катедра Индустриален бизнес, гл.ас. д-р Илонка Горанова - катедра Публичноправни науки, докторант Кристина Стефанова - катедра Частноправни науки....Целта на научния проект беше събиране и анализ данни за състоянието на франчайзинга в България като цяло, както и за конкретните договорни условия, при които оперират настоящите франчайзинг вериги и предприятия. Въз основа на събраната и анализирана информация беше планирано да се изготви доклад, в който да се обобщят добрите практики по подготовката, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг. Другата основна цел беше да се изработи адекватен модел на договор за франчайзинг (типов договор), който да включва постиженията на франчайзинговата практика в международен план, но и да бъде адаптиран към икономическата среда и юридическата рамка в Република България. Обект на изследването бяха българските търговски дружества - франчайзодатели и франчайзополучатели, които имат бизнес, организиран въз основа на договори за франчайзинг, както и сключените договори за франчайзинг и добрите практики при изготвянето, сключването и изпълнението им. Анализирана беше и съдебната практика по договори за франчайзинг, доколкото такава е налична. Въз основа на така поставените цели и извършената изследователска работа бяха постигнати резултатите, които представяме в този сборник.
Договор зза франчайсинг Добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението му | Издателски комплекс - УНСС


Алеаторността на договорите в българското гражданско право

Автори: Стоян Ставру, Мирослав Димитров, Делян Недев

Рискът присъства както в живота, така и в правото. Неговото включване като желан от страните фактор при определяне на правните последици от един договор винаги е представлявало специфична юридическа задача, изискваща повишено внимание. Към сделките на шанса (алеата) традиционно се причисляват хазартните игри, застрахователните договори, договорът за издръжка и гледане, алеаторните продажби (продажбата на зелено, продажбата на наследство, продажбата на търговско предприятие и др.). Освен тях в настоящото изложение е проучена и приложимостта на понятието за алеаторност при договорите за строителство и за дарение. Липсата на изрична законодателна уредба и като цяло доктриналният характер на понятието за алеа правят проблематиката благодатна за дискусии и спорове....Настоящата книга има за цел да представи различни виждания на своите автори за съдържанието и обхвата на понятието за алеаторност в съвременното българско гражданско право. Авторите нямат за претенция и цел да дадат окончателни отговори на поставяните въпроси, а единствено да провокират дискусия относно алеаторността на договорите – въпрос, който се смята за изяснен, но всъщност крие редица спорни проблеми. Тъй като становищата на авторите не винаги съвпадат, а понякога и си противоречат, именно различието в гледните им точки и многообразието в представяните аргументи е едно от най-голямите предимства на настоящия труд.
Алеаторността на договорите в българското гражданско право | Издателство Фенея


Обекти на интелектуална собственост

Автор: Живко Драганов

Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. Интелектуалната собственост е съпоставена и отграничена от правото на достъп до информация, от правото на свобода на словото, от закрилата на културно-историческото наследство и др. Проследява се използването на понятието интелектуална собственост от появата му до наши дни. Отделено е внимание на някои от най-значимите теории, които са оказали влияние над формирането и развитието на правната закрила на нематериалните блага....Разгледани са различните групи обекти на интелектуална собственост и са изследвани взаимовръзките между тях. В самостоятелни глави са анализирани обектите на авторското право и на сродните на авторското право права, обектите на индустриална собственост и всички други нематериални блага, които са получили закрила като обекти на интелектуална собственост. Засегнати са актуални и дискусионни въпроси във връзка с постоянното разширяване на предметния обхват на интелектуалната собственост. Направени са предложения за усъвършенстване на нормативната ни уредба.
Обекти на интелектуална собственост | Издателство Сиби