Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

„Юридически преглед“ е платформа за научни знания и анализи, насочени към проблемите на законодателството и съдебната практика. Правните изследвания имат пряк приложен характер и оказват важно въздействие върху нормативната рамка. Екипът от преподаватели и докторанти на Юридическия факултет на УНСС полага усилия за професионален и високоспециализиран обзор и анализ на правната среда в Република България. Във фокуса на анализите ни са действащите нормативни актове, както и законопроектите и проектите за подзаконови нормативни актове. Като важен компонент в процеса на правоприлагане, обект на анализ е дейността на съдилищата и особено тълкувателната дейност на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. В процеса на изготвяне и приемане на тълкувателни решения важно значение имат становищата от катедрите на факултета, представяни по тълкувателни дела. Екипът на ЮФ на УНСС сме получавали десетки покани от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и по много от тях сме депозирали становища по поставените за тълкуване въпроси. Своевременното публично оповестяване на резултатите от изследванията и на депозираните становища по тълкувателни дела, както и публикации по разглежданите проблеми, допринася научните и научно-приложните резултати да достигат до широка аудитория, като в крайна сметка това засилва полезността за държавните институции, гражданското общество и бизнеса на извършваната от факултета научна дейност.