Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Юридическият факултет на УНСС извършва прием за образователно-квалификационната степен „магистър“ по регулираната специалност „Право“ с продължителност на обучението от единадесет семестъра. Приемът е по държавна поръчка, както и за платено обучение. Обучението е само редовна форма. Приемът се извършва съгласно приетите от Академичния съвет на УНСС правила. Юридическият факултет на УНСС извършва прием за обучение в ОНС „доктор“ по акредитираните докторантски програми. Обучението е в редовна и задочна форма, както и в докторантура на самостоятелна подготовка. Приемът се извършва съгласно Правилника за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство.