Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Ас. д-р Елислав Атанасов

[email protected]
Кабинет: 1101

  Елислав Атанасов е завършил Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 2015. През 2016 се вписва като адвокат към адвокатска колегия - Пловдив и започва самостоятелна адвокатска практика. През 2017 започва докторантура, като през 2021 успешно защитава дисертационния си труд. Преподава като асистент в Университета за национално и световно стопанство от 2017.

  • Основи на правото

Списък с публикации

  1. „Неделимост. Правна същност. Неделимостта в светлината на договoра за издръжка и гледане“, публикация в електронно списание Challenging the law
  2. Юбилейна конференция на УНСС, доклад на тема “Отбелязването в немското право – правна същност”, публикувано в Сборник от конференцията
  3. “Принципът на публичност и синалагмата” - студия по проект, финансиран от сектор НИД към УНСС на тема „Синалагматичността и систематизацията на формите на правно обвързване в контекста на пропорционалността в стопанския оборот“
  4. “Пекулиумът като средство за ограничаване на отговорността на господаря в Древен Рим. Съпоставка с дружеството с ограничена отговорност.” Предизвикай правото!
  5. Правни инструменти за осъществяване на стопанска дейност на робите в Древния Рим.” СБО РНИК С ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „100 ГОДИНИ УНСС – 100 ГОДИНИ ПРАВО В УНСС“ ТОМ I – История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право, 347–63.
  6. “Peculium Creation. Some Considerations Regarding Concessio Peculii and the Master’s Will.” Бизнес и Право. Aurea Iuris Romani
  7. Защита на кредиторите на дружеството с променлив капитал. Сборник от научна конференция "Предизвикателства пред правното регулиране в България", УНСС

Next Post Previous Post