Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Ръководител катедра
Доц. д-р Нина Стефанова Чилова

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 741

Кабинет: 207К


Научен секретар
Гл. ас. д-р Илонка Кирилова Горанова

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 741

Кабинет: 207К


Административен секретар
Ирина Гълева

Служебен имейл: [email protected]

Телефон: 02/ 8195 633

Кабинет: 1103


Катедра ”Публичноправни науки"

 Катедра ”Публичноправни науки" е структурно звено в Юридическия факултет, преподавателите от което обезпечават учебния процес по публичноправни и общотеоретични правни науки, изучавани от студентите юристи и студентите от другите факултети (според учебния им план). Наред с преподавателската си работа академичният състав развива научноизследователска дейност в сферата на административното право, административния процес, финансовото и данъчното право, конституционното право, правния режим на обществените поръчки, правния режим на капиталовите пазари (борсовото право), прубличноправния режим на банковото дело и т.н., включително и в областта на общата теория на правото и философията на правото.

Катедрата възниква през 1995 г. като наследник на трите публичноправни катедри в ДВУФАН, създадени по силата на специален закон през 1940 г. (ДВ, бр. 126 от 07.06.1940 г.). Това са:

o Катедра „Финансова наука и финансово право“, ръководена от проф. Ст. Списачев;

o Катедра „Държавно и конституционно право", ръководена от проф. Янко Сираков;

o Катедра „Административно право“, ръководена от проф. Ангел Ангелов.

През 1952 г. трите катедри, заедно с катедрите „Гражданско и търговско право“ и „Трудово право и социално осигуряване“, се вливат в обща катедра „Правни науки“, която през 1991 г. прераства в днешния Юридически факултет при УНСС.

В периода 1920-1947 г. академичният състав, обезпечаващ подготовката на студентите по публичноправни науки, включва имената на видни юристи, преподавали и творили както в областта на публичноправните науки, така и в сферата на общата теория на държавата и правото. В това число са имената на класици като акад. Петко Стайнов, проф. Тодор Кулев, проф. Стефан Баламезов, проф. Петко Стоянов, проф. Венелин Ганев, проф. Цеко Торбов и др., които са част от нашата Alma mater в този период. На студентите се преподават множество публичноправни дисциплини, измежду които конституционно право, сравнително конституционно право, административно право и административно правосъдие, общинско право, финансово право, митническо право, основни начала на наказателното право и престъпления по служба, финансово наказателно право, основни начала на наказателния процес, правно регулиране на вътрешната търговия, транспортно право, правно регулиране на промишлеността и други. Специално внимание се отделя на общотеоретичните дисциплини като обща теория на държавата и обща теория на правото.

Част от академичния състав на обединената след 1952 г. катедра „Правни науки“ са учените проф. Михаил Геновски, проф. Димитър Димитров, проф. Веселин Христофоров, проф. д-р Петър Атанасов, проф. д-р Емил Златарев и др. От 1970 г., катедрата започва подготовка на собствени кадри и създава условия за тяхното научно израстване. По това време като асистент постъпва Филип Рачев, а през 1974 г. доц. Петър Арсов и доц. Никола Каменов. Малко по-късно през 1979 г. академичният състав е допълнен с д-р Емил Златарев и д-р Иван Владимиров, а през 1988 г. постъпва и д-р Любен Караниколов. Част от катедрата в този период стават още Христина Балабанова и Валери Димитров, с което окончателно се укрепва нейното организационно и кадрово развитие. След конституиране на съвременната катедра през 1995 г. преподавателксият състав се попълва с учените Димитър Радев, Виктор Иванов, Илонка Горанова, Надежда Христова, Светла Кънева, Нина Чилова и др., а в последните години като млади асистенти постъпват Стефан Радев, Стойчо Дулевски, Горан Горанов и Сюлейман Башов.

От 1995 г. досега ръководители на катедрата са били проф. Любен Караниколов, проф. Христина Балабанова, проф. д.ю.н. Димитър Радев, проф. Валери Димитров, а понастоящем доц. д-р Нина Чилова.