Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Юридическия факултет на УНСС извършва прием и обучение в единадесет акредитирани докторантски програми: „Административно право и административен процес”, “Гражданско и семейно право”, ”Право на интелектуална собственост”, “Римско частно право”, “Граждански процес”, “Трудово право и обществено осигуряване”, “Наказателно право”, “Международно право”, “Международно частно право”, “Теория на държавата и правото. Политически и правни учения”, „Финансово право“. Под менторството на хабилитирани преподаватели, специалисти в съответната област, докторантите ни задълбочават своите знания за правото и в продължение на няколко години извършват фокусирани изследвания по определена значима и неразработена тема. След обсъждане и приемане от съответната катедра дисертационният труд се защитава пред научно жури съгласно изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и вътрешните актове на УНСС. При успешна защита докторантът получава образователната и научна степен „доктор по право“.