Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Ас. д-р Владислав Светославов Дацов

[email protected]
Кабинет:

   Владислав Дацов е доктор по право, бакалавър по междунаровни отношения и магистър по история и съвременно развитие на страните от Източна Азия. Асистент в катедра "Частноправни науки" на Юридическия факултет на УНСС. Научните му интереси са предимно в областта на общата част на гражданското право, облигационното право, семейното и наследственото право, гражданския процес. Владее английски, руски и испански. Действащ адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. Автор на монографията "Отказът от субективни права" (изд. "Сиби", 2020 г.). div class="disciplines">

Списък с публикации

  1. Отказът от субективни права. С.: Сиби, 2020.
  2. Правна специфика на гражданскоправното задължение. - Съвременно право, 2021, № 2, 57-73
  3. Развитие на полицитацията от Древен Рим до наши дни. - STUDIA IURIS, 2022, № 1, с. 50-60
  4. Отказ от поето задължение за даване на заем (чл. 241 ЗЗД). – Търговско и облигационно право, 2022, № 7, с. 20-27.
  5. Защита на мажоритарните съсобственици срещу договор за аренда в земеделието, сключен от миноритарния съсобственик. – Собственост и право, 2022, № 9, с. 36-46.
  6. Правно очакване, възникващо от едностранно поемане на гражданскоправно задължение. – Общество и право, 2022, № 7, с. 35-45.
  7. Възникване на полицитационно правоотношение от едностранно поемане на гражданскоправно задължение. Правна характеристика. – STUDIA IURIS, 2023, № 1, с. 70-87.
  8. Банковият влог между личното имущество и съпружеската имуществена общност по новия Семеен кодекс. - Собственост и право, 2023, № 2, с. 49-62.
  9. Съпружеска имуществена общност върху вещни права под разрешителен режим. – Собственост и право, 2023, № 5, с. 39-47.
  10. Съпружеска имуществена общност върху вещно право на ползване. – Собственост и право, 2023, № 8, с. 43-53.

Next Post Previous Post