Юридически факултет на УНСС

Силата е в правото

Юридическия факултет представи книгата на доц. д-р Ирина Мулешкова „Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека“

Представяне на монографията „Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека“ и дискусия в памет на доц. д-р Ирина Мулешкова бяха организирани от Юридическия факултет. Това е последната книга на известният юрист по международно право. Нейното представяне е свързано с честването на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи в България, което се ознаменува в края на миналата година.

https://law.unwe.bg/user/pages/novini/yuridicheskiya-fakultet-predstavi-knigata-na-doc-d-r-irina-muleshkova-yuridicheski-analiz-na-razvitieto-na-mezhdunarodnata-zakrila-na-pravata-na-choveka/Picture1.png

Проф. д.н. Живко Драганов, ръководител катедра "Международно право и право на ЕС", откри събитието като отчете големите заслуги на доц. д-р Ирина Мулешкова както в областта на наука, така и като преподавател и ръководител. „В този университет, ако има име, което да се свързва с международното право, това е името на доцент Мулешкова. Тя има изключителен принос за развитието на катедрата и в бъдеще ние ще продължаваме да ползваме нейните постижения и в науката, и в преподаването“, каза професор Драганов.

https://law.unwe.bg/user/pages/novini/yuridicheskiya-fakultet-predstavi-knigata-na-doc-d-r-irina-muleshkova-yuridicheski-analiz-na-razvitieto-na-mezhdunarodnata-zakrila-na-pravata-na-choveka/Picture2.jpg

Проф. д.н. Живко Драганов и проф. д-р Диана Ковачева

„Спомените ни връщат към съвместната ни работа с доц. Мулешкова, която беше изключителен професионалист и човек. Ние, като второто професионалното семейство, също скърбим за нейната загуба. Тя остави следа във всички нас, остави стойностни трудове, които ще се чета. Тя има сериозна академична кариера с множество специализации в Лондон, Женева, Виена, Русия“, каза доц. д-р Захари Торманов, декан на Юридическия факултет.

https://law.unwe.bg/user/pages/novini/yuridicheskiya-fakultet-predstavi-knigata-na-doc-d-r-irina-muleshkova-yuridicheski-analiz-na-razvitieto-na-mezhdunarodnata-zakrila-na-pravata-na-choveka/Picture3.jpg

На представянето на монографията и последващата дискусия присъстваха проф. д-р Ирена Илиева, директор на Институт за държавата и правото при БАН, проф. Диана Ковачева, омбудсман на Република България, проф. Габриела Белова, зам.-декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, професори от СУ “Св. Климент Охридски“, юристи от Комисията за защита от дискриминация, колегите от Юридическия факултет, бивши студенти, специалисти по международно публично право.

Книгата „Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека“ беше представена от омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева преподавател в катедра "Международно право и право на ЕС". „Доц. д-р Ирина Мулешкова е величие в международното публично право. Прецизен, задълбочен учен и изследовател. Преподавател, който владее материята, която преподава. Науката е призвание и отговорност, а доц. д-р Ирина Мулешкова беше юрист, който не се скъпеше да раздава знания“, каза проф. д-р Диана Ковачева, която познава доц. Мулешкова от студентските си години.

Според нея монографията е изключително ценна, както за изследователите, така и за практиците, които се занимават със закрила на правата на човека. Книгата съдържа исторически преглед на концепциите за основните права на човека, от античността, през фокуса на България, до съвременността.

https://law.unwe.bg/user/pages/novini/yuridicheskiya-fakultet-predstavi-knigata-na-doc-d-r-irina-muleshkova-yuridicheski-analiz-na-razvitieto-na-mezhdunarodnata-zakrila-na-pravata-na-choveka/Picture4.jpg https://law.unwe.bg/user/pages/novini/yuridicheskiya-fakultet-predstavi-knigata-na-doc-d-r-irina-muleshkova-yuridicheski-analiz-na-razvitieto-na-mezhdunarodnata-zakrila-na-pravata-na-choveka/Picture5.jpg

Освен това разглежда материята за защитата на правата на човека, като нещо, което не се изследва единствено от конституционното право, а и от гледна точка на неговите международни правни аспекти. „По този начин се прави една смела крачка напред, защото конституционните посоки за правата на личността са облечени в подобаващите международно правни стандарти“, е мнението на проф. д-р Диана Ковачева.

Според нея с тази монография се отдава заслуженото на приноса на международното право за развитието на основните права на човека. Книгата съдържа и анализ на видовете дискриминация както и за международната отговорност на държавите при неизпълнение на поетите задължения за защита на правата на малцинствата.

Колегите от катедра "Международно право и право на ЕС" взеха отношение в дискусията като отчетоха забележителния й труд и цялата й дейност. Обсъди се преиздаването на монографията, поради големия интерес към нея. Тя ще бъде публикувана и на новата страница на Юридическия факултет.

Бившите й колеги от Комисия за защита на дискриминация акцентираха на големите заслуги на доц. Мулешкова за създаване на „първата комисия“, за революционните решения, които е вземала в областта на трудовото право, както и на практиките, които е въвела и по които се работи и до ден днешен.

https://law.unwe.bg/user/pages/novini/yuridicheskiya-fakultet-predstavi-knigata-na-doc-d-r-irina-muleshkova-yuridicheski-analiz-na-razvitieto-na-mezhdunarodnata-zakrila-na-pravata-na-choveka/Picture6.jpg

Всички участници в дискусията бяха единодушни, че доц. д-р Ирина Мулешкова е оставила диря в науката и в практическата страна на правото, че е просветител в областта на правата на човека.

Представеният научен труд е преждевременен венец на научното творчество на доц. Ирина Мулешкова и с фундаменталния си характер разкрива научната задълбоеност на своя автор и свидетелства за огромната загуба за научната общност от ранната кончина на доц. Ирина Мулешкова.

Мулешкова, Ирина Николова (1957-2019)

Доц. Ирина Мулешкова е родена е в София. Завършва Софийски университет "Св. Кл. Охридски" (1981), специалност “Право”. Придобива научна степен „доктор“ (1986) с дисертация на тема: „Некоторые теоретические и практические вопросы участия Народной республики Болгарии в международно-правном регулировании рыболовства“, защитена в Московски държавен университет "М. В. Ломоносов", СССР. Специализира в ООН, УНСИТРАЛ, Виена и Женева (1992); университет "Слао", Лондон (1993); Институт по правата на човека - Турку, Финландия (2000). Член на Комисията за защита от дискриминация (2005) и Асоциацията по международно право със седалище в Лондон. Доц. Мулешкова е един от водещите български изследователи в редица области на международното право, сред които международното морско право, международната защита на правата на човека, международната защита на правата на жените; международните стандарти по труд и заетост и др. Доц Мулешкова е заемала последователно академичните длъжности асистент (1988); старши асистент (1990) и доцент (1995). Тя е била ръководител на катедра „Публичноправни науки“ на ЮФ на УНСС (1995 – 2004) и заместник-декан на ЮФ на УНСС (2004 – 2005). Била е член на Хадзорния съвет на Агенцията за приватизация (1995 – 1997), както и на Специализирания научен съвет по правни науки към ВАК. Водила е лекционни курсове по международно публично право; международни организации; международна защита правата на човека. Автор е на десетки публикации, сред които „Индивидът в съвременното международно публично право“: [Изследване]. - София: Петекс, 1992. - 184 с.; „Правосубективността на индивида в съвременното международно публично право“: [Студия]. - София: Унив. изд. Стопанство, 1991. - 32 с.; и „The right to self-determination of nations/peoples, minorities and indigenous peoples“. // Трудове по международно право. – София, 7, 2012, с. 39-66. Доц. Мулешкова има значим принос в развитието на изследванията в областта на международното публично право у нас, за създаването на катедра „Международно право и право на ЕС“ към ЮФ на УНСС и за утвърждаването на ЮФ на УНСС като научно - изследователски център.

Next Post Previous Post